La Fundació No Somos Invisibles és un projecte d’Inserció social i laboral, que treballa amb persones amb paràlisi cerebral i altres discapacitats físiques severes.

En l’actualitat atenem de manera totalment personalitzada a 22 persones amb Pc / DFS, amb l’objectiu de empoderar i donar-los les eines perquè puguin desenvolupar una activitat professional de qualitat.

A més, acostant-los a la comunitat, la enriquim amb la seva diversitat i amb la seva mirada única.

Col·laborar amb nosaltres té beneficis fiscals i si ets una empresa pots convertir el programa en una bona eina per a la RSE, per al compliment de la LGD i per millorar l’ambient laboral.

Què és la Llei General de Discapacitat (LGD)?

El 7 abril de 1982 es va aprovar la Llei d’Integració Social dels Minusvàlids (LISMI), una normativa que suposaria un punt d’inflexió i detonant d’un canvi de mentalitat en matèria d’integració laboral per a les persones amb discapacitat.

En 2014, per tal d’actualitzar la legislació, es va aprovar la Llei General dels Drets de les Persones amb Discapacitat i el seu Inclusió Social també coneguda com a Llei General de Discapacitat o LGD.

Com a conseqüència de l’incompliment continuat de la llei per part de les empreses, es promou el Reial Decret 27/2000 que estableix una sèrie de mesures alternatives amb caràcter excepcional perquè aquelles empreses que justifiquen la impossibilitat de contractar persones amb discapacitat puguin complir la llei.

Quota de reserva de el 2% segons el article 42.1 de la LGD La Llei General dels drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social (LGD), en el seu article 42.1, aquelles empreses públiques i privades que donen feina a 50 o més treballadors (còmput total d’empleats) estan obligades a que, al menys , el 2% d’aquests tinguin el certificat de discapacitat (percentatge de discapacitat igual o superior a l’33%).

Vols conèixer com complir amb la LGD?

– Contractant en plantilla personal amb un percentatge de discapacitat igual o superior a l’33%.

– Adoptant mesures d’excepcionalitat i mesures alternatives.

L’excepcionalitat i mesures alternatives són un mecanisme que proposa la LGD per facilitar a les empreses el compliment de la llei mitjançant vies diferents a la contractació directa quan l’empresa justifica impossibilitat per incorporar treballadors amb discapacitat.

Motius d’excepcionalitat:

– Presentació d’ofertes. Impossibilitat dels serveis públics d’ocupació competents o de les agències de col·locació per a cobrir l’oferta d’ocupació presentada per l’empresa amb una persona amb discapacitat.

– Al·legació de causes. Quan hi hagi, i així ho acrediti l’empresa, causes de caràcter productiu, organitzatiu, tècnic o econòmic que motivin l’especial dificultat per incorporar treballadors amb discapacitat a la plantilla de l’empresa.

Mesures alternatives:

– Contracte mercantil o civil amb un centre especial d’ocupació (CEE), o amb un treballador autònom amb discapacitat, per al subministrament de matèries primeres, maquinària, béns d’equip o qualsevol altre tipus de béns necessaris per al normal desenvolupament de l’activitat de l’empresa que opta per aquesta mesura.

– Donació o patrocini. Realització de donacions i d’accions de patrocini (sempre monetàries) a entitats sense ànim de lucre el fi sigui la formació professional, la inserció laboral o la creació d’ocupació en favor de les persones amb discapacitat.

Què oferim des de la Fundació No Somos Invisibles?

La donació com Mesura Alternativa a la LGD (Llei General de la Discapacitat).

La Llei General dels drets de les persones Discapacitat estableix que les empreses de més de 50 treballadors han d’incorporar un percentatge d’empleats amb discapacitat no inferior al 2%. No obstant això, les companyies que trobin importants obstacles per abordar la contractació directa, poden sol·licitar un certificat d’excepcionalitat i complir amb la llei a través de les anomenades Mesures Alternatives.

Tramitació de l’expedient de excepcionalidad- Fundació Privada Prevent.

Fundació Prevent és una entitat, privada i independent, sense ànim de lucre, que treballa per facilitar una inclusió laboral que beneficiï les persones amb discapacitat, a les empreses i als el conjunt de la societat, partint de la convicció que amb la inclusió laboral guanyem tots .

Posseeix una àmplia visió de la realitat de les persones amb discapacitat i de el món empresarial, així com un profund coneixement de la Llei General de Discapacitat que la converteix en el partner ideal per acompanyar les empreses en el seu procés de tramitació de les mesures alternatives.

Com a proveïdor operatiu de serveis, Fundació Prevent garanteix la seguretat jurídica de l’acompliment de la LGD, amb la gestió i tramitació de la documentació administrativa legal corresponent.

Aquest servei inclou:

–  Anàlisi inicial de la situació de l’empresa.

– Confecció i suport en la sol·licitud de mesures.

–  Seguiment estat de les mesures.

– Confecció de memòries.

– Avaluació del procés.

Avantatges de realitzar donacions a la nostra Fundació

CANVI CULTURAL: En la gran majoria dels casos, les empreses no poden complir amb la quota de l’2% de manera directa, fonamentalment per l’existència de prejudicis, estereotips o reticències en la cultura organitzacional, que frenen la contractació de persones amb discapacitat i / o impedeixen que sigui sostenible en el temps. Per reconduir la situació, és fonamental treballar de forma personalitzada amb cada companyia, a través de la donació, elaborant un pla de treball específic que identifiqui totes les possibilitats d’incorporació de persones amb discapacitat als seus equips mitjançant les formacions sobre valors que oferim des de la Fundació.

REFORÇ DIVERSITAT & INCLUSIÓ: La Diversitat i Inclusió s’ha convertit en l’epicentre de les estratègies de negoci, més enllà de la RSC, per la seva importància estratègica per a la sostenibilitat de la companyia i la seva obertura a nous mercats, entre altres. En aquest sentit, el desenvolupament d’accions per a la incorporació de persones amb discapacitat, a través de la donació, i la seva posterior contractació de formacions específiques, impacten directament en l’empresa, aconseguint un inserció real del col·lectiu amb el qual treballem.

IMPACTE EXTERN I INTERN. A totes les persones ens agrada treballar en un lloc que es preocupi per les persones del seu entorn. Si la nostra empresa està compromesa amb la diversitat en general i amb la incorporació de persones amb discapacitat en particular, s’incrementa de forma directa la satisfacció i l’orgull de pertinença dels empleats, que es converteixen en els millors ambaixadors de la marca, projectant una imatge favorable de la companyia cap a l’exterior.

En aquest sentit, les accions que es duen a terme a través de la donació, contribueixen de forma decisiva a reforçar la imatge de l’empresa com un lloc ideal per treballar, potenciant, així mateix, la connexió amb el projecte dels empleats i enfortint la obertura al talent.

Sol·licita més informació

2 + 9 =