Avís legal

DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR DEL LLOC WEB

En compliment del deure d’informació estipulat en l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Fundació No Somos Invisibles, amb CIF G67424358, inscrita en  el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb número: 3161, d’ara endavant No Somos Invisibles, en qualitat de titular del lloc web nosomosinvisibles.org, amb domicili en Passeig Manuel Girona, 41 Bx.2, codi postal 08034 a Barcelona, adreça de correu electrònic info@nosomosinvisibles.org i telèfon 655810001, procedeix a comunicar-los la present informació que conforma i regula les condicions d’ús en aquesta pàgina, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que, els usuaris del lloc web que es publica sota el nom de domini nosomosinvisibles.org, assumeixen i es comprometen a respectar.

CONDICIONS D’ÚS

La utilització de nosomosinvisibles.org atorga la condició de Usuari de nosomosinvisibles.org, bé sigui persona física o jurídica i obligatòriament implica l’acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en l’Avís Legal. Si el Usuari no estigués conforme amb les clàusules i condicions d’ús d’aquest Avís Legal, s’abstindrà d’utilitzar nosomosinvisibles.org. Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions pel que la versió publicada per No Somos Invisibles pot ser diferent a cada moment en què el Usuari accedeixi al Portal. Per tant, el Usuari ha de llegir l’Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions en què accedeixi a nosomosinvisibles.org.

A través de nosomosinvisibles.orgNo Somos Invisibles facilita a el Usuari l’accés i la utilització de diversos Continguts publicats per mitjà d’Internet per No Somos Invisibles o per tercers autoritzats.

El Usuari està obligat i es compromet a utilitzar nosomosinvisibles.org i els Continguts de conformitat amb la legislació vigent, l’Avís Legal, i qualsevol altre avís o instruccions posats en el seu coneixement, bé sigui per mitjà d’aquest avís legal o en qualsevol altre lloc dins dels Continguts que conformen nosomosinvisibles.org, com són les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptades. A aquest efecte, el Usuari s’obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels Continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en l’Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per No Somos Invisibles, d’un altre USUARI o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

El Usuari s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers qualsevol classe de material contingut en nosomosinvisibles.org, com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, dissenyo gràfic i codis font, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició de Usuari de nosomosinvisibles.org, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu. Així mateix, de conformitat amb tot això, el Usuari no podrà:

  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb l’autorització escrita i explícita de No Somos Invisibles, que és titular dels corresponents drets, o bé que això resulti legalment permès.
  • Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets de No Somos Invisibles o dels seus titulars, de les petjades i/o identificadors digitals, marques d’aigua, o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

El Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i fins i tot d’intentar obtenir els Continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s’emprin habitualment en Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de mal o inutilització de nosomosinvisibles.org, i/o dels Continguts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en nosomosinvisibles.org són propietat de No Somos Invisibles o, en el seu cas, dels seus respectius propietaris, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al Portal i/o als Continguts atribueixi a el Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius i sense que puguin entendre’s cedits a el Usuari, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts. D’igual manera els Continguts són propietat intel·lectual de No Somos Invisibles, o de tercers en el seu cas, per tant, els drets de Propietat Intel·lectual són titularitat de No Somos Invisibles o de tercers que han autoritzat el seu ús, als qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta Web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de No Somos Invisibles o de tercers inclosos en nosomosinvisibles.org que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

DISPONIBILITAT DE NOSOMOSINVISIBLES.ORG

No Somos Invisibles no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a nosomosinvisibles.org, als seus continguts, ni que aquest es trobin actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, en el seu cas, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los. Per consegüent, No Somos Invisibles no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en el Usuari que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

No Somos Invisibles exclou, amb les excepcions contemplades en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de nosomosinvisibles.org i dels Continguts, al no compliment de l’expectativa d’utilitat que el USUARI hagués pogut atribuir a nosomosinvisibles.org i als Continguts.

La funció dels Hiperenllaços que apareixen en aquesta Web és exclusivament la d’informar el Usuari sobre l’existència d’altres Web que contenen informació sobre la matèria. Dits Hiperenllaços no constitueixen suggeriment ni cap recomanació.

No Somos Invisibles no es fa responsable dels continguts d’aquestes pàgines enllaçades, del funcionament o utilitat dels Hiperenllaços ni del resultat d’aquests enllaços, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), els documents o els fitxers de el Usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a el Usuari per aquest motiu.

L’accés a nosomosinvisibles.org no implica l’obligació per part de No Somos Invisibles de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a el Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius, per tant, No Somos Invisibles no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació del servei de nosomosinvisibles.org, ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de el Usuari o de tercers (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de el Usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

La prestació del servei de nosomosinvisibles.org i dels Continguts té, en principi, durada indefinida. No Somos Invisibles, no obstant això, queda autoritzat per a donar per acabada o suspendre la prestació del servei de nosomosinvisibles.org i/o de qualsevol dels Continguts en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, No Somos Invisibles advertirà prèviament la terminació o suspensió de nosomosinvisibles.org.

QUALITAT DE NOSOMOSINVISIBLES.ORG

Donat l’entorn dinàmic i canviant de la informació i serveis que se subministren per mitjà de nosomosinvisibles.orgNo Somos Invisibles realitza el seu millor esforç, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i/o actualitat dels Continguts. La informació continguda en les pàgines que componen aquest Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas ofereixen ni tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

No Somos Invisibles exclou tota responsabilitat per les decisions que el Usuari pugui prendre basat en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics que puguin contenir els documents i gràfics de nosomosinvisibles.org. La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels Continguts.

NOTIFICACIONS

Totes les notificacions i comunicacions per part de No Somos Invisibles a el Usuari realitzats per qualsevol mitjà es consideraran eficaços amb caràcter general.

JURISDICCIÓ

Per a quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, tots les parts intervinents se sotmeten als Jutges i Tribunals de la província de Barcelona, renunciant de manera expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

LEGISLACIÓ APLICABLE

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent.