En un moviment destinat a fomentar la solidaritat i promoure la cultura, el govern ha introduït importants canvis en la Llei del Mecenatge (norma 49/2002). Aquestes reformes estan dissenyades per impulsar el micromecenatge, ampliar les possibilitats de deducció fiscal i enfortir el suport a les entitats sense ànim de lucre. Aquí hi ha les novetats més destacades:

Estímul al Micromecenatge i Augment de les Deduccions: Per a les persones físiques, ara es pot deduir el 80% de les donacions fins a 250€ (abans 150€) en l’IRPF, i la resta amb un 40% de deducció. A més, les deduccions en l’impost sobre societats per a persones jurídiques augmenten del 35% al 40%. Per a aquells que mantenen donacions recurrents, la deducció augmenta al 45% per a persones físiques i al 50% per a persones jurídiques.

Inclusió de Cessió d’ Ús en el Concepte de Donació Deductible: Ara es considera donació fiscalment deduïble la cessió d’ ús de mobles i immobles, dins del concepte més ampli de donació de drets.

Ampliació del Concepte de Conveni de Col·laboració: S’inclouen expressament les aportacions en espècie, com la prestació gratuïta de serveis, en els convenis de col·laboració. A més, els col·laboradors podran difondre aquesta col·laboració.

Introducció del Mecenatge de Reconeixement o Recompensa: Es permet als donants rebre retorns simbòlics en forma de contraprestació de béns o serveis, sempre que no representin més del 15% del valor de la donació, amb un topall màxim de 25.000 €.

Ampliació de les Modalitats d’ Explotacions Econòmiques Exemptes: S’ amplien les activitats exemptes per a entitats sense ànim de lucre, incloent-hi el desenvolupament i innovació, prestacions de serveis d’ inserció sociolaboral de persones en risc d’ exclusió social, i ensenyament i formació professional vinculades a estudiants d’ altes capacitats.

Reforç de l’ Automatisme per Aplicar Exempcions de Tributs Locals: Es reforça l’ automatisme per aplicar exempcions de tributs de competència local als béns d’ entitats sense ànim de lucre.

Aquestes reformes busquen promoure una major participació ciutadana en la solidaritat i la cultura, així com enfortir el teixit social i fomentar el desenvolupament d’ activitats d’ interès general.