Qüestionari de valoració

Formació: «El Model Triaxial dels Valors»

SATISFACCIÓ AMB L’ACCIÓ FORMATIVA :

VALOREU DE L’1 AL 5 ELS OBJECTIUS I CONTINGUTS DE LA FORMACIÓ (màxima 5 - mínima 1):
- Els objectius del curs estan clarament definits:
- Els continguts han estat adequats als objectius :
- Els continguts teòrics de la formació:
- Els continguts pràctics de la formació:

VALOREU DE L’1 AL 5 LA METODOLOGIA EN ELS SEGÜENTS ASCPECTES (màxima 5 - mínima 1):

- Que la formació s’hagi fet en format online:
- La Plataforma Zoom emprada per cursar la formació:

VALOREU DE L’1 AL 5 ELS MATERIALS EN ELS SEGÜENTS ASCPECTES: (màxima 5 - mínima 1):

- La documentació i els materials lliurats són comprensibles i apropiats:
- La qualitat dels recursos facilitats en la formació rebuda:
- La qualitat de la documentació compartida en la formació rebuda:
- La utilitat dels recursos facilitats en la formació rebuda:
- La utilitat de la documentació compartida en la formació rebuda:

VALOREU DE L’1 AL 5 L’ORGANITZACIÓ (màxima 5 - mínima 1):

- L’horari afavoreix l’assistència al curs:
- La durada del curs és suficient:
- La combinació entre la teoria i la pràctica durant el curs és adequada:
- El nombre d’alumnes és adequat per al desenvolupament del curs:
- Les proves d’avaluació permeten conèixer el nivell d’aprenentatge assolit:

VALOREU DE L’1 AL 5 L’APLICABILITAT (màxima 5 - mínima 1):

- Les eines aportades en la formació poden ser aplicables professionalment:
- Els coneixements obtinguts en la formació poden ser aplicables a la meva feina:
- Em resulta útil l’aprenentatge adquirit en la formació:

SATISFACCIÓ AMB EL FORMADOR:

VALOREU DE L’1 AL 5 ELS CONEIXEMENTS DEL DOCENTS (màxima 5 - mínima 1):

- Els coneixements del / de la docent:
- Coneix els temes tractats en profunditat:
- Compleix amb el programa, continguts i calendari del curs:

VALOREU DE L’1 AL 5 LA HABILITAT COMUNICATIVA PER PART DEL / DE LA DOCENT (màxima 5 - mínima 1):

- Explica i exposa els continguts de forma clara i estructurada:
- El llenguatge utilitzat per exposar els temes:

VALOREU DE L’1 AL 5 LA DINAMITZACIÓ DEL GRUP PER PART DEL/ DE LA DOCENT (màxima 5 - mínima 1):

- Interactivitat amb el grup durant el curs:
- Fomenta la participació de l’alumnat i crea un bon ambient:
- Manté l'atenció i l'interès de l'alumnat:
- La forma d’impartir el curs facilita l’aprenentatge:
AVALUACIÓ GLOBAL DE L’ACCIÓ FORMATIVA:

VALOREU DE L’1 AL 5 GLOBALMENT LA FORMACIÓ (màxima 5 - mínima 1):

OBSERVACIONS DELS PARTICIPANTS:


Informació bàsica sobre protecció de dades del tractament:

Realització de jornades organitzades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Responsable del tractament: Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Finalitat: Gestionar les dades de les persones que participen en jornades organitzades pel SOC.

Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l'accés i la rectificació de les vostres dades, així com la supressió o la limitació del tractament quan sigui procedent i l'oposició. Procediment per exercir els vostres drets a https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/

Informació addicional: http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/

Consenteixo el tractament de les meves dades personals